bilgi@dogansar.bel.tr 0 (346) 881 2027
İMAR KOMİSYON RAPORU Tarihi: 29 Eylül 2017

Doğanşar Belediye Başkanlığı

T.C.
DOĞANŞAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar Komisyonu Raporu


DoğanŞar BelediYesi tarafindan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği yapılan İmar Uygulaması ve Parselasyon Planı Doğanşar Belediye Encümeni tarafindan 18/08/2017 taih
ve 34 saYılı kararı ile onaylanarak l8l08/20l7 tarihinden itibaren 1 ay (30 gtin ) süre ile askıya Çıkarılmıştır. Yasal askı siiresi içerisinde yapılan 2I8 adet itiraz bulunmaktadır.
29/0912017 tarih ve 42 sayılı Belediye Enciimeninin kararı doğrultusunda imar Komisyonuna havale edilmiŞ olup, komisyonumuz 9-10-11-12-13 Ekim 2017 tarihlerinde toplanarak itiraz
dilekçelerini değerlendirmeye almıştır.l.DoğanŞar BelediYesi İlave ve Revizyon imar Planı 'na uygun olarak hazırlanan ve ilgili
3194 saYılı İmar Kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak Doğanşar Belediyesi Encümeni tarafından 08.08.2017  
 tarih 34 sayılı kararıyla onaylanan ve askıya çıkarılan Doğanşar BelediYesi 3194 SaYılı İmar Kanunu 18. Madde uyarmca yapılan İmar Uygulaması lıe ıgiıl

Yapılan 2l5 adet matbu olarak hazırlaıwıış itırazların değerlendirilmesinde ;
A.) 3194 Sayılı İmar Karıunu 18. Maddesi hükmü gereği ;
" Arazi ve arsa düzenlemesi; (l)
Madde 18 - İmar hududu iÇinde bulunan binalı veya binasız arsave arazilenmalikleri veya
diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksrzın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu
kurumlarınavelİa belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunİarı yeniden imar planına
uYgun adaveYaParsellere ayfi:rnaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarrna gore hak
sahİPlerİne dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptlrmaya beledİyeler yetkilidir. Sözü
edilen Yerler belediye ve müçavir alan dışında ise 1ukarıda belirtilen y.tkiı.. valilikçe
kullanılır. "
DoğanŞar Belediyesi Enctimeni tarafindan l8l08l 2017 tarihlikararıylaonaylanan ve askıya
Çıkarılan İmar UYgulamasr, 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Maddesi uyarınca yapılmıştır.
B.) 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Maddesi hükmü gereği ;
Veraset Yolu ile intikal eden, bu Kanun htikümlerine göre şüyulandırılan Kat Mülkiyeti
Kanunu uYgulaması, tafım ve hayvancılık, turizm, .-uyi ve depolam a amacı için yapİlan
hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı oı-uyro yerlerde her ttirlü
YaPılaŞma amacryla arsa ve parselleri hisselere ayıracak öze1 parseluryo, pİanları, satış vaadi sözleşmel e ri y apılamaz.
DilekÇenin aÇık|ama/gerekçelerimiz başlığı altında Belediye Enctimenimiz tarafından alınan
karara ithafen sunmuş olduğunuz "iLÇE MERKEZiN|N oışrNoA KALAN ALANLARDA (ÖZELLİKLE DE SULAK TARIM İÇIN VERİMLİ ALANLARDA ) İMAR
UYGULAMASI KARARI ..." şeklindeki gerekçenizin 3194 Sayılı İmar Kanunu,nun
l8.maddesi uYarmca yapıları uygulamaya itfuaz teşkil etmediği, ,İıçı MERKEZİ, olarak
ithaf edilen alanların tarifini herhangi bir idari sınra atıfta bulunmaksrzın kişisel görüşler
üzerinden yapılmasınln_ uygrrn olmadığı, bahse konu alanın onaylr 1/5000 ÖIçekli Nazrm
İmar Planr ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmasİ , imar Uygulamasrna konu
alarun Doğanşar Belediyesi İlave ve Revizyon İmar Planı hükümleri uyarmca planlama
büttinlüğü ile ele alınmış olmasrndan dolayı sunulan gerekçenin haklı sebeplere dayanmıyor
olması, "ÖZELLLKLE DE SULAK TARIM içiN VERİMLİ ALANLARDA,, cümleniz ile
DoğanŞar Belediyesi İlave ve Revizyon İmar Planı ile getirilen plan kararları ve plan
Hfüümleri ile belirlenen planlamakararlan gözetilerek ve planlama ilke ve esaslarına uygrrn
olarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Mekansal Planların Yaprmına Dair Esaslar
başlığı altında belirtilen;
o' Araştrrmave analıw
MADDE 8 - (1) Mek6nsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin
hazırlanmasr sürecinde, kamu kurum ve kuruluşlarr veya plan müelliflerince planın
türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda
ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analwo etiıt,
araŞtırma ve çalışmalar yapılır. " gereğince kurum görüşleri toplanmış ve Eşik Sentezi
ve Sentez çalışmaları ile kentin gelişme alanları ve yönleri tayin edilmiştir. İlgiıi kurum
görüşleri ;
17.06.2013 tarih 1631 sayılı Sivas İl Gıda Tarrm ve Hayvancılık Müdürlüğü kurum
görüşü. o'
Maddesi ve ilgili kurumlardan alrnan uygunluk srnrrlarrnın gözetilmesi nedeniyle sunmuş
olunan gerekçenin maddi dayanağının bulunmaması nedeniyle Belediye Enctimenimiz
tarafindan alınan kararlaİmar Uygulaması 'na itirazniteliğinde değerlendirilememektedir.
C.) İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak AraziVe Arsa Düzenlenmesi
İıe İıgiıl Esaslar Hakkında Yönetmelik 2. Bölüm 5. Maddesi Uyarrnca
" Düzenleme Sahalarrnrn Tespiti Esasları
Madde 5 - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, belediye enciimeni kararı
ile; dıŞında valilikler, il idare kurulu kararı ile; 5 yıllık imar programlarında öncelik tanımak
ve beldenin inkişaf ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsayı, konut yaptmma
hızır bulunduracak şekilde düzenleme sahalarını tespit etmek ve uygulamasınr yapmak
mecburiyetindedir. Konut yapımma hazır ar§a §ayrsınrn, bir önceki yıl verilen inşaat
ruhsatından az olmamasına dikkat edilir. Belirlenen düzenleme sahası bir müstakil imar
adasından daha küçük olaırıaz.Ancak, imar adasının büüük bir kısmının imar mevzuatına
uYgun bir Şekilde teşekkül etmiş olması nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç
bulunmamasl ve diğer kısmında birkaç taşınmaz malm tevhid ve ifraz yoluyla imar pldnİ ve
imw mevzuatına uygun imar parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduğu hallerde, adanın geri kalan kadastro parselleri müstakil bir imar diizenlenmesine konu teşkil
edebilir. Düzenlemeye tAbi tutulması gerektiği halde İmar Kanununun 18 inci maddesi
hükmiinün tatbiki miimkiin olmayan hallerde, müstakil inşaata elverişli olan kadastro
parsellerine pl6na göre inşaat ruhsatı verilir. "
Dilekçe ile sunulan gerekçeler içerisinde L) ILÇEMIZ MERKEZNDE ARSA
NOKTASINDA HİÇBİR SIKINTI BULLINMAMASI, ARSA OLUŞTURULMASININ
MERKEZDE BAŞKACA DÜZENLEMELER YAPILMASI İrg VİÜVİ«ÜİN
OLABİLECEĞİ " Ve " BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMINCA ALINAN BU İMAR
UYGULAMA KARARININ KAMU YARARINA UYGUN OLMADIĞI AÇIKÇA
CÖnÜrlırlEKTEDİR. " yer alan cümleler ile iddia edilen kararın "Belediye Başkanlık
Makamr" tarafından alınmamış olup 3194 sayılı İmar Kanunu l8.Maddesi ve ilgili
yönetmelikler uyarınca "Belediye Encümeni " tarafından alınmıştır. Aynı cümlede geçen
kamu yarafl kararı ile kastedilmek istenen kavramrn muhtevası tam olarak
anlaşılamamaktadır. İlçe merkezinde bulunan taşınmazlarınzatenarsa niteliği taşıması ve arsa
büyükliiklerinin geleneksel doku nedeniyle güncel şehircilik ilke ve esaslarına uygun
büyüklüklerde bulunmamasl nedeniyle, İmar Uygulama Dizenleme sınrrı meskun alanları
kapsamamaktadır. Meskun alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulaması
yapılması durumunda DOP ve KOP kesintileri nedeniyle taşınmaz izeindeki kullanım
haklarında yaşanacak kayıplar ve mülkiyetler üzerinde hak sahipliliği, veraset gibi konularda
yaŞanacak problemler nedeniyle İmar Uygulaması Düzenleme sınırı Gelişme Konut Alanları
göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Sunulan matbu itirazlann incelemesi sonucunda
ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gerekçe ve taleplerin uygun bulunmadığı, yapılan
itirazların İmar Uygulaması'na itiraz nitelIği taşımaması sebebiyle itiraz|arın reddedilerek,
görüşülmesi ve karar verilmesi için Belediye Encümen'ine gönderilmesine
karar verilmiştir.